Visie van de school

Vanuit de Bijbelse opdracht wil CBS De Waterstroom het Evangelie uitdragen aan de kinderen en hen al op jonge leeftijd in contact brengen met Jezus Christus. Zijn liefde en trouw kennen en doorgeven, is de inspiratie van het protestants christelijk onderwijs. Daarom is het belangrijk dat alle medewerkers bewust christen zijn en actief meeleven in hun eigen kerkelijke gemeente. Vanuit de christelijke overtuiging is het de opdracht om onderwijs te geven gericht op het volgen, stimuleren en begeleiden van de kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden. Kinderen worden zo voorbereid op hun maatschappelijke opdracht.

Voor een verdere uitwerking van onze missie, visie en identiteit kunt u ook dit document lezen:

Identiteitsnotitie CBS De Waterstroom

 

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
- interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs. Aan de andere kant moet de leerkracht de ruimte krijgen om zijn/haar eigen kwaliteiten in te zetten binnen het kader van de methode. Orde en structuur zijn essentiële voorwaarden voor goed lesgeven.
- onderwijs op maat geven: differentiëren
- gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
- een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
- kinderen zelfstandig (samen) laten werken
- evaluatie/reflectie geeft informatie voor de volgende les(sen)
 

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. We sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. We geven les op maat. In onze klas streven we naar een goede sfeer. We dagen de kinderen uit. We maken ons onderwijs concreet door praktisch bezig te zijn. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Aantrekkelijkheid en duidelijkheid houden de aandacht vast. Kennisoverdracht aansluiten bij het niveau van het kind. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. De dagen en de lessen verlopen volgens een vaste structuur, zodat het voorspelbaar is voor de kinderen. Dat geeft rust. We werken vanuit de gaven van de kinderen. We gebruiken zoveel mogelijk verschillende vormen van samenwerken. We werken met moderne methodes, die passen bij opbrengstgericht werken. Leerkrachten zijn individueel en als team geschoold t.a.v. de laatste ontwikkelingen. 
 

Visie op 21ste eeuwse vaardigheden

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21ste eeuwse vaardigheden:
•Samenwerking en communicatie
•Kennisconstructie
•ICT gebruik
•Probleemoplossend denken en creativiteit
•Planmatig werken
De gerichtheid van onze school op de 21ste eeuwse vaardigheden heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Nieuws

Activiteiten CJG
MR vacature
Activiteiten CJG
Nieuwe dir.-bestuurder De Viermaster
Meer nieuws